اهداف مجتمع

[vc_section full_width=”stretch_row” pix_over_visibility=”” css=”.vc_custom_1607340157264{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 0px !important;background-color: #ffffff !important;}”][vc_row full_width=”stretch_row” content_placement=”middle” pix_over_visibility=”2″ bottom_divider_select=”8″ b_2_is_gradient=”true” b_2_color=”rgba(62,173,207,0.57)” b_3_is_gradient=”true” b_3_color=”#ffffff” b_3_color_2=”rgba(4,93,233,0.3)” pix_particles_check=”” css=”.vc_custom_1607340102616{padding-top: 10px !important;padding-bottom: 20px !important;background-color: #ffffff !important;}”][vc_column pix_particles_check=”1″ pix_particles=”%5B%7B%22h_position%22%3A%22left%22%2C%22horizontal%22%3A%220%22%2C%22v_position%22%3A%22top%22%2C%22vertical%22%3A%220%22%2C%22pix_particles_type%22%3A%22scroll_parallax%22%2C%22pix_particles_type_2%22%3A%22mouse_parallax%22%2C%22pix_particles_type_3%22%3A%22scroll_rotate%22%2C%22depth%22%3A%220.2%22%2C%22xaxis%22%3A%22100%22%2C%22yaxis%22%3A%220%22%2C%22rotation_speed%22%3A%22300%22%2C%22pix_inverse_rotation%22%3A%22scroll_inverse%22%2C%22pix_infinite_speed%22%3A%22pix-duration-fast%22%2C%22hide%22%3A%22true%22%7D%5D” css=”.vc_custom_1607339716263{padding-top: 40px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 40px !important;}”][sliding-text bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” position=”center” size=”h2″ text_color=”gray-9″]چشم انداز مجموعه[/sliding-text][pix_responsive_spacer element_id=”1607340129933-b6536719-9960″ height=”20px”][pix_text size=”text-18″ content_color=”gray-7″ position=”text-center” animation=”fade-in-up” delay=”900″ max_width=”500px”]چشم انداز ما تبدیل شدن به موسسه فرهنگی سرآمدی می باشد که تربیت دختران در آن با معیار ارزش های زیر است[/pix_text][vc_row_inner css=”.vc_custom_1590013670502{padding-top: 20px !important;}”][vc_column_inner width=”1/4″ content_align=”text-center”][content_box style=”1″ hover_effect=”2″ add_hover_effect=”1″ rounded_box=”rounded-xl” animation=”fade-in-up” pix_particles_check=”1″ pix_particles=”%5B%7B%22h_position%22%3A%22left%22%2C%22horizontal%22%3A%220%22%2C%22v_position%22%3A%22top%22%2C%22vertical%22%3A%220%22%2C%22pix_particles_type%22%3A%22scroll_parallax%22%2C%22pix_particles_type_2%22%3A%22mouse_parallax%22%2C%22pix_particles_type_3%22%3A%22scroll_rotate%22%2C%22depth%22%3A%220.2%22%2C%22xaxis%22%3A%22100%22%2C%22yaxis%22%3A%220%22%2C%22rotation_speed%22%3A%22300%22%2C%22pix_inverse_rotation%22%3A%22scroll_inverse%22%2C%22pix_infinite_speed%22%3A%22pix-duration-fast%22%2C%22hide%22%3A%22true%22%7D%5D” overflow=”overflow-hidden” css=”.vc_custom_1591757998682{margin-bottom: 30px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #ffffff !important;}” delay=”200″][pix_feature media_type=”image” title_size=”custom” title_bold=”font-weight-bold” content_color=”body-default” padding_content=”10px” content_align=”center” title_custom_size=”18px” css=”.vc_custom_1607339556820{padding-bottom: 10px !important;}” element_id=”1607334816509-f89dec93-a50e” image=”14202″ image_size=”60px”]زندگی و یادگیری مستمر و شادی بخش در کنار یکدیگر[/pix_feature][/content_box][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][content_box style=”1″ hover_effect=”2″ add_hover_effect=”1″ rounded_box=”rounded-xl” animation=”fade-in-up” pix_particles_check=”1″ pix_particles=”%5B%7B%22h_position%22%3A%22left%22%2C%22horizontal%22%3A%220%22%2C%22v_position%22%3A%22top%22%2C%22vertical%22%3A%220%22%2C%22pix_particles_type%22%3A%22scroll_parallax%22%2C%22pix_particles_type_2%22%3A%22mouse_parallax%22%2C%22pix_particles_type_3%22%3A%22scroll_rotate%22%2C%22depth%22%3A%220.2%22%2C%22xaxis%22%3A%22100%22%2C%22yaxis%22%3A%220%22%2C%22rotation_speed%22%3A%22300%22%2C%22pix_inverse_rotation%22%3A%22scroll_inverse%22%2C%22pix_infinite_speed%22%3A%22pix-duration-fast%22%2C%22hide%22%3A%22true%22%7D%5D” overflow=”overflow-hidden” css=”.vc_custom_1591758005319{margin-bottom: 30px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #ffffff !important;}” delay=”400″][pix_feature media_type=”image” title_size=”custom” title_bold=”font-weight-bold” content_color=”body-default” padding_content=”10px” content_align=”center” title_custom_size=”18px” css=”.vc_custom_1607339236775{padding-bottom: 10px !important;}” element_id=”1607334816705-4ea60bde-12a4″ image=”14201″ image_size=”60px”]پژوهشگری، خلاقیت و نوآوری در حوضه ها مختلف[/pix_feature][/content_box][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][content_box style=”1″ hover_effect=”2″ add_hover_effect=”1″ rounded_box=”rounded-xl” animation=”fade-in-up” pix_particles_check=”1″ pix_particles=”%5B%7B%22h_position%22%3A%22left%22%2C%22horizontal%22%3A%220%22%2C%22v_position%22%3A%22top%22%2C%22vertical%22%3A%220%22%2C%22pix_particles_type%22%3A%22scroll_parallax%22%2C%22pix_particles_type_2%22%3A%22mouse_parallax%22%2C%22pix_particles_type_3%22%3A%22scroll_rotate%22%2C%22depth%22%3A%220.2%22%2C%22xaxis%22%3A%22100%22%2C%22yaxis%22%3A%220%22%2C%22rotation_speed%22%3A%22300%22%2C%22pix_inverse_rotation%22%3A%22scroll_inverse%22%2C%22pix_infinite_speed%22%3A%22pix-duration-fast%22%2C%22hide%22%3A%22true%22%7D%5D” overflow=”overflow-hidden” css=”.vc_custom_1591758009844{margin-bottom: 30px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #ffffff !important;}” delay=”600″][pix_feature media_type=”image” title_size=”custom” title_bold=”font-weight-bold” content_color=”body-default” padding_content=”10px” content_align=”center” title_custom_size=”18px” css=”.vc_custom_1607335595310{padding-bottom: 10px !important;}” element_id=”1607334816888-e2d5b9ff-9814″ image=”14199″ image_size=”60px”]تلاش و پشتکار مداوم و ایستادگی در برابر مشکلات[/pix_feature][/content_box][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][content_box style=”1″ hover_effect=”2″ add_hover_effect=”1″ rounded_box=”rounded-xl” animation=”fade-in-up” pix_particles_check=”1″ pix_particles=”%5B%7B%22h_position%22%3A%22left%22%2C%22horizontal%22%3A%220%22%2C%22v_position%22%3A%22top%22%2C%22vertical%22%3A%220%22%2C%22pix_particles_type%22%3A%22scroll_parallax%22%2C%22pix_particles_type_2%22%3A%22mouse_parallax%22%2C%22pix_particles_type_3%22%3A%22scroll_rotate%22%2C%22depth%22%3A%220.2%22%2C%22xaxis%22%3A%22100%22%2C%22yaxis%22%3A%220%22%2C%22rotation_speed%22%3A%22300%22%2C%22pix_inverse_rotation%22%3A%22scroll_inverse%22%2C%22pix_infinite_speed%22%3A%22pix-duration-fast%22%2C%22hide%22%3A%22true%22%7D%5D” overflow=”overflow-hidden” css=”.vc_custom_1591754556606{margin-bottom: 30px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #ffffff !important;}” delay=”800″][pix_feature media_type=”image” title_size=”custom” title_bold=”font-weight-bold” content_color=”body-default” padding_content=”10px” content_align=”center” title_custom_size=”18px” css=”.vc_custom_1607335336556{padding-bottom: 10px !important;}” element_id=”1607334817089-cd9351b0-7554″ image=”14198″ image_size=”60px”]زیستن با حفظ هویت ملی و کرامت انسانی[/pix_feature][/content_box][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_section full_width=”stretch_row” pix_over_visibility=”” css=”.vc_custom_1592307976514{padding-top: 80px !important;padding-bottom: 80px !important;background-color: #ffffff !important;}”][vc_row pix_particles_check=”” css=”.vc_custom_1592257122949{padding-bottom: 40px !important;}”][vc_column content_align=”text-center”][heading title_color=”heading-default” title_size=”h4″ title=”رسالت مجتمع” css=”.vc_custom_1611491331150{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 10px !important;}”][pix_text size=”text-sm” content_color=”body-default” position=”text-center” css=”.vc_custom_1611491383197{padding-bottom: 20px !important;}” max_width=”800px”]فراهم آوردن بستری مناسب به منظور پیشتازی در آموزش و پیشرو بودن در پرورش به طوری که همه استعداد های بالقوه دانش آموز شکوفا گردد و انسان هایی در آن تربیت شوند که پایه گذار جامعه ای سالم و صالح باشد تا آینده ای روشن برای کشور عزیزمان بسازند[/pix_text][/vc_column][/vc_row][vc_row pix_particles_check=”” pix_visibility=”1″ bottom_divider=”4″ css=”.vc_custom_1592260672075{padding-top: 20px !important;}”][vc_column width=”1/3″][pix_card style=”2″ hover_effect=”3″ add_hover_effect=”2″ bold=”font-weight-bold” animation=”fade-in-up” link=”#” image=”14383″ css=”.vc_custom_1611492205639{margin-bottom: 20px !important;background-color: #ffffff !important;}” delay=”200″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][pix_card style=”2″ hover_effect=”3″ add_hover_effect=”2″ bold=”font-weight-bold” animation=”fade-in-up” link=”#” image=”14385″ css=”.vc_custom_1611492194880{margin-bottom: 20px !important;background-color: #ffffff !important;}” delay=”400″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][pix_card style=”2″ hover_effect=”3″ add_hover_effect=”2″ bold=”font-weight-bold” animation=”fade-in-up” link=”#” image=”14384″ css=”.vc_custom_1611492183852{margin-bottom: 20px !important;background-color: #ffffff !important;}” delay=”600″][/vc_column][/vc_row][/vc_section]