سامانه آموزش مجازی

سامانه آموزش مجازی

سامانه ای برای مدیریت فرایند های دانش آموزی در دوران کرونا

ویژگی های سیستم آموزش مجازی