پیشتاز در آموزش پیشرو در پرورش

خبرهای روز مدرسه

– جلسه آنلاین دامش آموزان پایه دوازدهم
با موضوع چگونه بر شرایط کنگو مسلط شویم با حضور مشاور روانشناسی . مشاور آموزشی جناب آقای تومانی
– جلسه آنلاین آشنایی با برنانه های آموزشی پایه یازدهم
با حضور مدیریت مجتمع . مسئول پایه یازدهم
– جلسه آنلاین آموزشی پایه دهم

موفقیت های دانش آموزان

در مسابقات کشوری و استانی و المپیادهای برتر کشور